Проектиране

Ще ви помогнем в проектирането от самото раждане на една идея до предаването на обекта.
Работим с различни архитекти и конструктори.
Ще ви свържем с истински професионалисти в проектирането и ще съдействаме за лекото и пълноценно преминаване през този етап.

Етапите на инвестиционното проектиране са следните:

  • Предварително инвестиционно проучване или предпроектно проучване.
    При инвестиционното проектиране e препоръчително предварителното проучване, с което да се определят целите и възможностите на проекта
  • Изготвяне на идеен, технически и работен проект

Идеен проект

В етапа на идейния проект започва същинското проектиране на сградата. Определят се визията и размерите на сградата, стойността на имота, определя се мястото на сградата в парцела, какви строителни материали ще се използват, площта на помещенията, височината на етажите и други детайли важни за визуализирането на вашата идея.

Технически проект

В техническия проект се включват всички инженерни специалности, като водоснабдяване и канализация, електро, отопление, вентилация и климатизация, енергийна ефективност, газоснабдяване, геодезия, геология, паркоустройство, пожарна безопасност, план за управление на строителните отпадъци и други.

Разработва се цялата инсталация на сградата, подбират се най-подходящите системи и материали. Изготвят се подробни чертежи на разпределенията на етажите, разрезите и фасадите, изясняват се размерите и площите на всички помещения, описват се материалите за обработката на стени, подове, тавани, правят се спецификации.

Проектът се привежда във вид, съответстващ на всички законови и нормативни изисквания, готов да бъде внесен за издаване на разрешение за строеж.

Работен проект

Работният проект е препоръчителен, не е задължителен. Той има за цел да разясни и най-малките детайли по сградата. Затова се разработват десетки детайли, показвайки всеки един материал и система как взаимодействат, подробни спецификации, разкрой на фасадите, пълни количествени сметки, интериорни решения на общите части, избор на конкретни материали.

Този проект има за цел детайлно да определи техническите характеристики на предвидените за влагане строителни    материали и системи, както и да опише начина за изпълнението.

Поискайте безплатна консултация с наш техник

Контакти